تغییر اندازه فونت:
 

قیمت عمده فروشی آبزیان سال 89


قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته  اول بهمن ماه سال 1389(1389/12/03)
میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.
تهیه و تنظیم :اداره برنامه و بودجه اداره کل شیلات خوزستان
قیمت ماهی 891203قیمت ماهی 891203---------------------------------------------------------------------------------------------------------


قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته  سوم  دی ماه سال 1389(1389/10/20)
میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.
تهیه و تنظیم :اداره برنامه و بودجه اداره کل شیلات خوزستان
قیمت ماهی 891020قیمت ماهی 891020---------------------------------------------------------------------------------------------------------


قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته  سوم آبان ماه سال 1389(1389/08/19)
میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.
تهیه و تنظیم :اداره برنامه و بودجه اداره کل شیلات خوزستان
قیمت ماهی 890819قیمت ماهی 890819---------------------------------------------------------------------------------------------------------


قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته  دوم آبان ماه سال 1389(1389/08/12)
میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.
تهیه و تنظیم :اداره برنامه و بودجه اداره کل شیلات خوزستان
قیمت ماهی 890812قیمت ماهی 890812---------------------------------------------------------------------------------------------------------


قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته  اول آبان ماه سال 1389(1389/08/05)
میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.
تهیه و تنظیم :اداره برنامه و بودجه اداره کل شیلات خوزستان
قیمت ماهی 890805قیمت ماهی 890805---------------------------------------------------------------------------------------------------------


قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته  چهارم مهرماه سال 1389(1389/07/28)
میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.
تهیه و تنظیم :اداره برنامه و بودجه اداره کل شیلات خوزستان
قیمت ماهی 890728قیمت ماهی 890728---------------------------------------------------------------------------------------------------------


قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته  دوم  مهرماه سال 1389(1389/07/14)
میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.
تهیه و تنظیم :اداره برنامه و بودجه اداره کل شیلات خوزستان
قیمت ماهی 890714قیمت ماهی 890714