تغییر اندازه فونت:
 

قیمت عمده فروشی آبزیان سال 92

قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته  چهارم تیر ماه سال 1392(1392/04/31)
میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.
تهیه و تنظیم :اداره برنامه و بودجه اداره کل شیلات خوزستان

قیمت ماهی 31-04-92قیمت ماهی 31-04-92