تغییر اندازه فونت:
 

قیمت عمده فروشی آبزیان سال 94

قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته سوم دی ماه سال 1394(1394/10/18)

میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.

تهیه و تنظیم :واحد انفورماتیک اداره کل شیلات خوزستان

قیمت ماهی دی 1394قیمت ماهی دی 1394

قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته سوم آذرماه سال 1394(1394/09/18)

میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.

تهیه و تنظیم :واحد انفورماتیک اداره کل شیلات خوزستان

قیمت ماهی آذر 1394قیمت ماهی آذر 1394

قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته سوم آبان ماه سال 1394(1394/08/20)

میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.

تهیه و تنظیم :واحد انفورماتیک اداره کل شیلات خوزستان

قیمت ماهی آبان 1394قیمت ماهی آبان 1394

قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته سوم شهریور ماه سال 1394(1394/06/18)

میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.

تهیه و تنظیم :واحد انفورماتیک اداره کل شیلات خوزستان

قیمت ماهی شهریور1394قیمت ماهی شهریور1394

قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته سوم مرداد ماه سال 1394(1394/05/20)

میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.

تهیه و تنظیم :واحد انفورماتیک اداره کل شیلات خوزستان

قیمت ماهی مرداد 1394قیمت ماهی مرداد 1394

قیمت عمده فروشی آبزیان در هفته سوم خرداد ماه سال 1394(1394/03/18)

میانگین قیمت گونه های مختلف آبزیان استان خوزستان براساس آخرین نتایج حاصل از آمارگیری ، مورد بررسی به شرح جدول پیوست می باشد.
تهیه و تنظیم :واحد انفورماتیک اداره کل شیلات خوزستان

قیمت ماهی 1394-03-18قیمت ماهی 1394-03-18