تغییر اندازه فونت:
 

نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع


معاونت آبزی پروری

 

 

 

مجوز تاسیس استخرهای دومنظوره پرورش ماهی ( کد خدمت : 13021205102 )                       سایت اینترنتی 

مجوز پرورش ماهیان زینتی ( کد خدمت : 13021205106 )                                                     سایت اینترنتی 

مجوز تولید بچه ماهی ( کد خدمت : 13021205107 )                                                           سایت اینترنتی 

مجوز پرورش ماهیان گرم آبی ، سردآبی و دریایی ( کد خدمت : 13021205108 )                        سایت اینترنتی 

مجوز پرورش میگو ( کد خدمت : 13021205109 )                                                                 سایت اینترنتی 

 معاونت صید و بنادرماهیگیری


صدور مجوز صید ( کد خمت :13021205101 )                                                                      سایت اینترنتی 

تامین شناور صیادی و صدور پروانه صید ( کد خدمت : 13021205110  )                                     سایت اینترنتی 

 


تعویض موتور ، بدنه یا هردو در قالب کمیسیون جایگزینی شناورها                                     سایت اینترنتیخمات صنایع تبدیلی و  بازار آبزیان 
خدمات توسعه بازار آبزیان شیلات ( کد خدمت : 13021206100 )

مجوز صنایع تبدیلی آبزیان ( کد خدمت : 13021206103 )

مجوز ساخت مرکز عرضه آبزیان ( کد خدمت : 13021206106 )

مجوز بهره برداری از مرکز عرضه آبزیان ( کد خدمت : 13021206107 )


اداره برنامه و بودجه 

ارائه معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات بانکی ( کد خدمت : 13021206101 )                    سایت اینترنتی

 

 

 

Rounded Rectangle: شخص و مسئول پاسخگویی میزخدمت دراداره کل شیلات  خوزستان

  مسئول پاسخگویی هر خدمت در اداره کل شیلات خوزستان


ردیف

عنوان خدمت

مسئول پاسخگویی

واحد

تلفن داخلی

1

13021205101

صدور مجوز صید

مهندس طالبی زاده

رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی

معاونت صید و بنادر ماهیگیری

256

2

13021205102

مجوز فعالیت استخرهای دو منظوره

مهندس دغاغله

رئیس گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی

معاونت آبزی پروری

223

3

مجوز پرورش ماهیان زینتی

13021205106

مهندس دغاغله

رئیس گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی

معاونت آبزی پروری

223

4

مجوز تولید بچه ماهی

13021205107

 

مهندس دغاغله

رئیس گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی

معاونت آبزی پروری

223

5

مجوز پرورش ماهیان گرم آبی ، سردآبی و دریایی  13021205108

مهندس دغاغله

رئیس گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی

معاونت آبزی پروری

223

6

مجوز پرورش میگو

13021205109

مهندس دغاغله

رئیس گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی

معاونت آبزی پروری

223

7

تامین شناور صیادی و صدور پروانه صید 

13021205110

مهندس طالبی زاده

رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی

معاونت صید و بنادر ماهیگیری

256

8

خدمات احداث و توسعه بازارآبزیان شیلات

13021206100

مهندس لجم اورک باقری

رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار

251

9

معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات بانکی

13021206101

خانم مهندس حسینی نژاد

کارشناس مسئول حمایت از سرمایه گذاری

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

204

10

مجوز صنایع تبدیلی شیلاتی

13021206103

مهندس رفاعی

رئیس گروه فرآوری بهبود کیفیت

گروه فرآوری بهبود کیفیت

250

11

مجوز ساخت مرکز عرضه آبزیان

13021206106

مهندس لجم اورک باقری

رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار

251

12

مجوز بهره برداری از مرکز عرضه آبزیان

13021206107

مهندس لجم اورک باقری

رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار

251