تغییر اندازه فونت:
 

نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع


معاونت آبزی پروری

 

 

 

مجوز تاسیس استخرهای دومنظوره پرورش ماهی ( کد خدمت : 13021205102 )                       سایت اینترنتی 

مجوز پرورش ماهیان زینتی ( کد خدمت : 13021205106 )                                                     سایت اینترنتی 

مجوز تولید بچه ماهی ( کد خدمت : 13021205107 )                                                           سایت اینترنتی 

مجوز پرورش ماهیان گرم آبی ، سردآبی و دریایی ( کد خدمت : 13021205108 )                        سایت اینترنتی 

مجوز پرورش میگو ( کد خدمت : 13021205109 )                                                                 سایت اینترنتی 

 معاونت صید و بنادرماهیگیری


صدور مجوز صید ( کد خمت :13021205101 )                                                                      سایت اینترنتی 

تامین شناور صیادی و صدور پروانه صید ( کد خدمت : 13021205110  )                                     سایت اینترنتی 

 


تعویض موتور ، بدنه یا هردو در قالب کمیسیون جایگزینی شناورها خمات صنایع تبدیلی و  بازار آبزیان 
خدمات توسعه بازار آبزیان شیلات ( کد خدمت : 13021206100 )

مجوز صنایع تبدیلی آبزیان ( کد خدمت : 13021206103 )

مجوز ساخت مرکز عرضه آبزیان ( کد خدمت : 13021206106 )

مجوز بهره برداری از مرکز عرضه آبزیان ( کد خدمت : 13021206107 )


اداره برنامه و بودجه 

ارائه معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات بانکی ( کد خدمت : 13021206101 )                    سایت اینترنتی