تغییر اندازه فونت:
 

خدمات دستگاه

 

 

خدمات اداره کل شیلات خوزستان

 

شماره تماس و نام پاسخگویی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

راهنمای استفاده از زیرخدمت

نحوه ارائه زیر خدمت

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

( شناسه زیر خدمت )

عنوان خدمت کلان

( شناسه خدمت )

 

 

33921875-داخلی 241

 

https://g4b.ir/

لینک

 

الکترونیکی

صدور پروانه صید ( آب های ساحلی ، آب های فراساحلی )

(13022462101 )

ارائه مجوزهای صید و صیادی

( 13022462000 )

 

 

33921875-داخلی 241

 

https://g4b.ir/

لینک

 

الکترونیکی

صدور پروانه سفر صیادی ( آب های ساحلی ، آب های فراساحلی )

(13022462102 )

33921875-داخلی 223

 

https://semak.maj.ir/

لینک

 

الکترونیکی

نظارت عالیه بر فرآیند صدور مجوزهای حوزه شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

( 13022465100 )  

33921875-داخلی 227

 

https://www.fisheries.ir/

لینک

 

حضوری

ارائه تاییدیه تاسیس تشکل های آبزیان

( 13012468000)

33921875-داخلی 251

 

https://www.fisheries.ir/

 

 

حضوری

نظارت بر ایجاد و فعالیت مراکز فرآوری آبزیان

( 13023026000 )