تغییر اندازه فونت:
 


نظرسنجی در خصوص بیمه تکمیلی کارکنان
نظرات
نام واحد مربوطه : *  
بدینوسیله ضمن اذعان به انجام شایسته مراتب توجیه کافی پرسنل زیر مجموعه از لحاظ ضرورت شرکت در نظر سنجی و نیز ملاک عمل بودن نهایی میانگین کلی نظرات واحدهای مختلف اداره کل در سطح استان جهت "تمدید/عدم تمدید" قرارداد با شرکت بیمه قبلی (نه صرفا نظرات یک واحد) ، اعلام می دارد طبق نظر سنجی اخیر از پرسنل این واحد ، اکثریت (بالای 50 درصد) من حیث المجموع از لحاظ فاکتورهایی اعم از سرعت پرداخت ، میزان عمل به تعهدات ، همکاری و مساعدت ، نحوه برخورد و رفتار رابطین از خدمات بیمه معلم راضی بوده اند و تمایل به تمدید قرارداد با همان شرکت بیمه دارند.
ارائه خلاصه نظرات و پیشنهادات پرسنل جهت لحاظ کردن در قرارداد بیمه جدید به شرح زیر می باشد :    
نام و نام خانوادگی (معاونت/رئیس اداره/مسئول) : *  

* = ضروری