تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد، در راستای اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تعاونی ها، طبق بند ب آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 26977 مورخ 1/7/1381، قرارداد تکثیر و تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید ملکی اهواز (مطابق با لیست مشخصات اسناد مزایده) واگذار می گردد.
(۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۱:۴۱)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه عملیات تکمیلی طرح پرورش میگوی هندیجان جنوبی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
(۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۳:۱۷)

اخبار - خبرگردان تایپی

    

اخبار - فهرست چرخشی اخبار به صورت اسلاید

    
  

شامل :
نوع اخبار :
نوع اخبار
اخبار

بایگانی اخبار در سال 1402

اردیبهشت(1)

بایگانی اخبار در سال 1401

بهمن(2)
خرداد(1)

بایگانی اخبار در سال 1400

بهمن(2)
آبان(1)
اردیبهشت(1)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1399

بهمن(3)
دی(1)

بایگانی اخبار در سال 1398

اسفند(2)
اردیبهشت(1)

بایگانی اخبار در سال 1397

آذر(1)
خرداد(2)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1396

بهمن(1)
مهر(1)
اردیبهشت(1)

بایگانی اخبار در سال 1395

مرداد(1)
اردیبهشت(1)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1394

اردیبهشت(1)

بایگانی اخبار در سال 1393

بهمن(2)
دی(1)

بایگانی اخبار در سال 1392

بهمن(2)
دی(1)
آذر(2)
مرداد(1)

بایگانی اخبار در سال 1391

اسفند(1)
بهمن(1)
دی(1)
اردیبهشت(1)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1390

اسفند(2)
بهمن(4)
دی(2)

بایگانی اخبار در سال 1389

اسفند(1)
دی(4)
آبان(3)
اردیبهشت(1)

بایگانی اخبار در سال 1388

اسفند(3)
بهمن(3)
آذر(1)
اردیبهشت(4)

بایگانی اخبار در سال 1387

مهر(3)