تغییر اندازه فونت:
 

مجوز صنایع تبدیلی

نام خدمت: احداث واحدهای صنایع شیلاتی

کدخدمت: 13021206103

دامنه عملکرد: سازمان صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی-اداره کل شیلات خوزستان-سازمان شیلات ایران

واحد : گروه فرآوری و بهبود کیفیت

شرح فرم: متقاضی فعالیت های صنایع شیلاتی پس از اعلام تقاضا در سازمان صنعت و معدن یا جهاد کشاورزی-از سازمانهای مذکور استعلام هایی دریافت نموده و به دوایر ذیربط مراجعه می نماید.

پس از ورود استعلام مربوطه به شیلات ، تقاضا در اداره کل شیلات خوزستان بررسی و با اعمال نظر به شیلات ایران جهت پاسخ نهایی منعکس می گردد. نهایتاً شیلات ایران طی مکاتبه با شیلات استان نظر خود را اعلام و در پایان پاسخ استعلام توسط شیلات استان تهیه و به سازمان صنعت و معدن و یا جهاد کشاورزی ارجاع می گردد.

 

مدت زمان انجام کار:

1-     بررسی تقاضا در شیلات استان- یک هفته

2-     ارسال، بررسی در شیلات ایرانو بازگشت دو هفته

تهیه پاسخ نهایی استعلام و ارسال به سازمان مربوطه(هرجاع دهنده) یه هفته

فلوچارت صنایع تبدیلی