تغییر اندازه فونت:
 

صدور مجوزهای آبزی پروری

 

نام خدمت:   دریافت درخواست از متقاضی جهت مجوز پرورش ماهیان گرم آبی، سردآبی و دریایی

 

کدخدمت:13021205108

 

دامنه عملکرد:فعالیتهای اداره کل شیلات خوزستان و نظام مهندسی

 

واحد: معاونت آبزی پروری

شرح فرم: دریافت درخواست از متقاضی جهت احداث طرح های پرورش آبزیان (ماهی گرمابی-سردابی و دریایی)  مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تائید کارشناسان مربوطه  جهت انجام مراحل اداری صدور مجوز به نظام مهندسی معرفی می گردد .

 

مدت زمان انجام کار:

1-      بررسی و اعلام نظر و معرفی به نظام مهندسی 3 روز


مجوز پرورش ماهی