تغییر اندازه فونت:
 

صدور پروانه بهره برداری مرکز عرضه آبزیان

نام خدمت: صدور پروانه بهره برداری مرکز عرضه آبزیان

کدخدمت:13021206107

دامنه عملکرد: اداره کل شیلات خوزستان و سازمان شیلات ایران

واحد : گروه پایش صنایع و توسعه بازارآبزیان

 

شرح فرم: بررسی مدارک و تصمیم گیری جهت صدور پروانه بهره برداری    

 

 

مدت زمان انجام کار: 10 روز

 

 

مراحل و شرح اقدامات:

فرم درخواست متقاضی –ثبت و بررسی درخواست بازدید کارشناسی و ارسال گزارش برای سازمان شیلات ایران-بررسی و پاسخ (منفی-صدور پروانه) –ارسال جواب به شیلات خوزستان و تحویل به متقاضی

مرکز عرضه