تغییر اندازه فونت:
 

مجوز پرورش میگو

 

نام خدمت:   دریافت درخواست از متقاضی جهت مجوز پرورش میگو

کدخدمت:13021205109

 

دامنه عملکرد:فعالیتهای اداره کل شیلات خوزستان و نظام مهندسی

 

واحد: معاونت آبزی پروری

شرح فرم: دریافت درخواست از متقاضی جهت احداث طرح های پرورش آبزیان  مورد بررسی قرار گرفته و درصورت اثبات اهلیت ، جهت انجام مراحل اداری صدور مجوز  به نظام مهندسی و مراحل تحویل زمین و نقشه بر اساس نظر مشاور به دفتر فنی شیلات معرفی می گردد .

 

مدت زمان انجام کار:

1-      بررسی و اعلام نظر و معرفی به نظام مهندسی 30 روز


پرورش میگو