تغییر اندازه فونت:
 

پروانه تاسیس مجوز ساخت مرکز عرضه آبزیان

نام خدمت: صدور پروانه تاسیس احداث و توسعه بازار آبزیان

کدخدمت:13021206106

دامنه عملکرد: اداره کل شیلات خوزستان و سازمان شیلات ایران

واحد : گروه پایش صنایع و توسعه بازارآبزیان

 

شرح فرم: بررسی مدارک و تصمیم گیری جهت صدور پروانه تاسیس

 

 

مدت زمان انجام کار: 20 روز

 

 

مراحل و شرح اقدامات:درخواست متقاضی ارجاع به واحد مربوطه نامه اخذ استعلامات بررسی مدارک و اخذ پاسخ استعلام-ارسال مدارک به شیلات ایران-بررسی و اعلام نظر توسط شیلات ایران(صدور پروانه ) ارسال به اداره کل شیلات خوزستان تحویل به متقاضی


فلوچارت مجوز ساخت