تغییر اندازه فونت:
 

صدور مجوزهای صید

نام خدمت:   صدور مجوز صید

 

کدخدمت:13021205101

 

دامنه عملکرد:اداره کل شیلات معاونت صید و شهرستانهای ساحلی خرمشهر /آبادان/شادگان/ماهشهر/ هندیجان

واحد: معاونت صید / گروه امور صید

شرح فرم: متقاضی که دارای پروانه صید/پروانه بهره برداری /کارت های صیادی/کارت دریا نوردی/مجوز صید هستند حسب قانون حفاظت منابع آبزیان در راستای انجام عملیات ماهیگیری در صیدگاههای استان واقع در خلیج فارس خوریات تابع که در رودخانه های اروند و بهمنشیر را دارند نسبت به تمدید و صدور مجوز صید برای آنان در شناورهای صیادی قایق یا لنج صیادی صادر گردد.

 

مدت زمان انجام کار:

مدت زمان انجام کار در یک روز انجام می شود.مجوز صید