تغییر اندازه فونت:
 

مجوز پرورش ماهیان زینتی

نام خدمت:   دریافت درخواست از متقاضی جهت مجوز پرورش ماهیان زینتی

 

کدخدمت:13021205106

 

دامنه عملکرد:فعالیتهای اداره کل شیلات خوزستان و نظام مهندسی

 

واحد: معاونت آبزی پروری

شرح فرم: دریافت درخواست از متقاضی جهت مجوز پرورش ماهیان زینتی  مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تائید کارشناسان مربوطه  جهت انجام مراحل اداری صدور مجوز به نظام مهندسی معرفی می گردد .

 

مدت زمان انجام کار:

1-      بررسی و اعلام نظر و معرفی به نظام مهندسی 3 روز


فلوچارت مجوز ماهیان زینتی