تغییر اندازه فونت:
 

مجوز تاسیس استخر دومنظوره پرورش ماهی

نام خدمت:   دریافت درخواست از متقاضی مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی  پرورش ماهی

 

کدخدمت:13021205102

 

دامنه عملکرد:فعالیتهای اداره کل شیلات خوزستان و نظام مهندسی

 

واحد: معاونت آبزی پروری

شرح فرم: دریافت درخواست از متقاضی جهت احداث طرح های پرورش آبزیان (ماهی گرمابی-سردابی-زینتی )  مورد بررسی قرار گرفته و معرفی به نظام مهندسی بازدید کارشناسی و درصورت تائید کارشناسان مربوطه -طرح در کمیسیون مشترک در صورت تایید جهت انجام مراحل اداری صدور مجوز به نظام مهندسی معرفی می گردد .

 

مدت زمان انجام کار:

1-      بررسی و اعلام نظر و معرفی به نظام مهندسی 23 ورزفلوچارت تاسیس استخر ماهی