تغییر اندازه فونت:
 

خدمات احداث و توسعه بازارآبزیان شیلات

نام خدمت: موافقت اصولی احداث بازار

کدخدمت:13021206100

دامنه عملکرد: اداره کل شیلات خوزستان و نمایندگی های تابعه در شهرستان ها

واحد : گروه پایش صنایع و توسعه بازار آبزیان

شرح فرم:                                                    

بررسی مدارک و تصمیم گیری جهت صدور موافقت اصولی

 

مدت زمان انجام کار:

·         مدت زمان تکمیل پرونده تا ارسال مدارک 10 روز .

 

مراحل و شرح اقدامات:

ثبت درخواست و بازدید کارشناسی ، بررسی مدارک و زمین محل احداث و ارسال گزارش به سازمان شیلات ایران


فلوچارت بازار