تغییر اندازه فونت:
 

مناقصات

مزایده عمومی یک مرحله ای 17 دستگاه خودرو سواری خود واقع در شهرستان اهواز
مزایده عمومی یک مرحله ای 17 دستگاه خودرو سواری خود واقع در شهرستان اهواز
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد 17 دستگاه خودرو سواری خود واقع در شهرستان اهواز را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی جهت دریافت اسناد مزایده دعـوت بعمل می آید. مزایده گزار:اداره کل شیلات خوزستان عنوان ومحل مزایده: فروش17 دستگاه خودرو سواری واقع در شهرستان اهواز
(۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۲۵)
مناقصه احداث باقیمانده کانال اصلی بخش دو طرح پرورش ماهی آزادگان
مناقصه احداث باقیمانده کانال اصلی بخش دو طرح پرورش ماهی آزادگان
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد احداث باقیمانده کانال اصلی بخش دو طرح پرورش ماهی آزادگان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذارنماید.بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. کارفرما:اداره کل شیلات خوزستان دستگاه نظارت:مهندسین مشاورپندام عنوان ومحل اجرای کار: احداث باقیمانده کانال اصلی بخش دو طرح پرورش ماهی آزادگان -30کیلومتری جنوب شهراهوازدرشرق جاده آسفالته اهواز- آبادان
(۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۴۶)
مزایده عمومی یک مرحله ای 5 دستگاه خودرو سواری
مزایده عمومی یک مرحله ای 5 دستگاه خودرو سواری
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد 5 دستگاه خودرو سواری خود واقع در شهرستان اهواز را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی جهت دریافت اسناد مزایده دعـوت بعمل می آید.
(۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۳۸)
تجدید مزایده عمومی اموال منقول غیرمصرفی مازاد
تجدید مزایده عمومی اموال منقول غیرمصرفی مازاد
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد اموال منقول غیرمصرفی مازاد خود رااز طریق مزایده عمومی بفروش برساند.بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی جهت دریافت اسناد مزایده دعـوت بعمل می آید. مزایده گزار:اداره کل شیلات خوزستان عنوان ومحل مزایده: فروش اموال منقول غیرمصرفی مازاد - اهواز
(۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۵۸)
مزایده عمومی اموال منقول غیرمصرفی مازاد اداره کل شیلات خوزستان
مزایده عمومی اموال منقول غیرمصرفی مازاد اداره کل شیلات خوزستان
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد اموال منقول غیرمصرفی مازاد خود رااز طریق مزایده عمومی بفروش برساند.بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی جهت دریافت اسناد مزایده دعـوت بعمل می آید. مزایده گزار:اداره کل شیلات خوزستان عنوان ومحل مزایده: فروش اموال منقول غیرمصرفی مازاد - اهواز
(۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ۱۵:۱۷)
 « قبلی   ۱   صفحه ۲ از ۲