تغییر اندازه فونت:
 

مناقصات

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد، در راستای اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تعاونی ها، طبق بند ب آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 26977 مورخ 1/7/1381، قرارداد تکثیر و تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید ملکی اهواز (مطابق با لیست مشخصات اسناد مزایده) واگذار می گردد.
(۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۱:۴۱)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه عملیات تکمیلی طرح پرورش میگوی هندیجان جنوبی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
(۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۳:۱۷)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد عملیات اجرایی پروژه احداث 1.5 کیلومتر خط انتقال برق فشار متوسط ( 33 kv) طرح پرورش میگوی هندیجان جنوبی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
(۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۱۲)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ زهکشی و عملیات تکمیلی وابسته طرح پرورش ماهی آزادگان بخش 2 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید.
(۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۰۱)
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902/55 مترمربع واقع در امانیه جنب اداره دامپزشکی (پلاک ثبتی 8 از اصلی 279 بخش 3 ثبتی اهواز ) را به استناد اجرای جزء 2 و 3 بند (د) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کشور و از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.
(۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۲۳)
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »