تغییر اندازه فونت:
 

مناقصات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد عملیات اجرایی احداث سازه آبگیر و تنظیم کانال BC4 و سازه آب پخش کانال BC5 طرح پرورش ماهی آزادگان بخش 2 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
(۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰)
آگهی مزایده عمومی  یک مرحله ای
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد 2 دستگاه خودرو وانت دوکابین (نیسان پیکاب) مدل سال 85 و 5 دستگاه خودرو پژو 405 مدل سالهای 84،85 و 86 خود در شهرستان اهواز را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
(۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۵۱)
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای یک پلاک زمین با کاربری مسکونی
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای یک پلاک زمین با کاربری مسکونی
اداره کل شیلات خوزستان درنظردارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902/55مترمربع واقع در امانیه جنب اداره دامپزشکی (پلاک ثبتی 8 از اصلی 279 بخش 3 ثبتی اهواز )را به استناد اجرای اجزاء 3و2 بند(د) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کشور و ازطریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند .
(۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۰۴)
مزایده عمومی یک مرحله ای طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز
مزایده عمومی یک مرحله ای طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز را طبق «بند ب ماده 88» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1381 هیئت محترم وزیران ودرقالب اجاره یکساله به اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی مشارکت واگذار نماید.بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح جهت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( www.Setadiran.ir) دعـوت بعمل می آید. تاریخ و مهلت دریافت اسناد وبازدید: ازتاریخ درج آگهی تاپایان وقت اداری 98/12/27
(۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۳۲)
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره مرکزتکثیروپرورش میگو شهیدکیانی چوئبده آبادان
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره مرکزتکثیروپرورش میگو شهیدکیانی چوئبده آبادان
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد مرکزتکثیروپرورش میگو شهیدکیانی چوئبده آبادان را درقالب اجاره یکساله به اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی مشارکت واگذار نماید.بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح جهت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( www.Setadiran.ir) دعـوت بعمل می آید. تاریخ و مهلت دریافت اسناد وبازدید: ازتاریخ درج آگهی تاپایان وقت اداری 98/12/27
(۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰)
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »