تغییر اندازه فونت:
 

مناقصات

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902/55 مترمربع واقع در امانیه جنب اداره دامپزشکی (پلاک ثبتی 8 از اصلی 279 بخش 3 ثبتی اهواز ) را به استناد اجرای جزء 2 و 3 بند (د) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کشور و از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.
(۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۲۳)
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان، در نظر دارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902/55 مترمربع واقع در امانیه جنب اداره دامپزشکی (پلاک ثبتی 8 از اصلی 279 بخش 3 ثبتی اهواز ) را به استناد اجرای جزء 2 و 3 بند (د) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کشور و از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.
(۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۰۲)
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد، در راستای اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تعاونی ها، طبق بند ب آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 26977 مورخ 1381/7/1، مدیریت و بهره برداری بنادر صید و صیادی استان خوزستان (مطابق با لیست مشخصات اسناد مزایده) واگذار می گردد.
(۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۲۵)
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی شماره 1400/214 (اجاره استفاده از آب مخزن سد مارون جهت پرورش ماهی در قفس برای مدت 5 سال)
(۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد عملیات اجرایی احداث سازه آبگیر و تنظیم کانال BC4 و سازه آب پخش کانال BC5 طرح پرورش ماهی آزادگان بخش 2 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
(۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰)
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »