تغییر اندازه فونت:
 

مناقصات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه عملیات تکمیلی طرح پرورش میگوی هندیجان جنوبی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
(۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۳:۱۷)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد عملیات اجرایی پروژه احداث 1.5 کیلومتر خط انتقال برق فشار متوسط ( 33 kv) طرح پرورش میگوی هندیجان جنوبی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
(۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۱۲)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ زهکشی و عملیات تکمیلی وابسته طرح پرورش ماهی آزادگان بخش 2 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید.
(۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۰۱)
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902/55 مترمربع واقع در امانیه جنب اداره دامپزشکی (پلاک ثبتی 8 از اصلی 279 بخش 3 ثبتی اهواز ) را به استناد اجرای جزء 2 و 3 بند (د) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کشور و از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.
(۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۲۳)
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان، در نظر دارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902/55 مترمربع واقع در امانیه جنب اداره دامپزشکی (پلاک ثبتی 8 از اصلی 279 بخش 3 ثبتی اهواز ) را به استناد اجرای جزء 2 و 3 بند (د) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کشور و از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.
(۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۰۲)
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »