تغییر اندازه فونت:
 

مناقصات

آگهی مزایده عمومی مدیریت و بهره برداری، اسکله صیادی ثامن الائمه آبادان
آگهی مزایده عمومی مدیریت و بهره برداری، اسکله صیادی ثامن الائمه آبادان
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد، در راستای اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تعاونی ها، طبق بند ب آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 26977 مورخ 1/7/1381، مدیریت و بهره برداری، اسکله صیادی ثامن الائمه شهرستان آبادان (مطابق با لیست مشخصات اسناد مزایده) واگذار می گردد.
(۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۳۱)
آگهی مزایده عمومی مدیریت و بهره برداری، بنادر صیادی سجافی و بحرکان هندیجان
آگهی مزایده عمومی مدیریت و بهره برداری، بنادر صیادی سجافی و بحرکان هندیجان
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد، در راستای اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تعاونی ها، طبق بند ب آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 26977 مورخ 1/7/1381، مدیریت و بهره برداری، بندر صیادی سجافی و بحرکان شهرستان هندیجان (مطابق با لیست مشخصات اسناد مزایده) واگذار می گردد.
(۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۳۱)
آگهی مزایده مدیریت و بهره برداری، اسکله صیادی چوئبده آبادان
آگهی مزایده مدیریت و بهره برداری، اسکله صیادی چوئبده آبادان
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد، در راستای اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تعاونی ها، طبق بند ب آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 26977 مورخ 1/7/1381، مدیریت و بهره برداری، اسکله صیادی چوئبده شهرستان آبادان (مطابق با لیست مشخصات اسناد مزایده) واگذار می گردد.
(۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۷:۳۰)
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پرورش ماهی در قفس در سد مارون
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پرورش ماهی در قفس در سد مارون
آگهی مزایده عمومی شماره1402/249 (اجاره استفاده از مخزن سد مارون جهت پرورش ماهی در قفس برای مدت 5 سال)
(۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۰۹:۰۲)
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پرورش ماهی در قفس در سد مارون
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پرورش ماهی در قفس در سد مارون
آگهی مزایده عمومی شماره1402/244 (اجاره استفاده از مخزن سد مارون جهت پرورش ماهی در قفس برای مدت 5 سال)
(۱۵ آذر ۱۴۰۲ ۲۲:۳۷)
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »