تغییر اندازه فونت:
 

بایگانی مقالات

  
تاثیر سازه های بتنی بر روی تنوع زیستی و فرآوانی ماکروبنتوزهای منطقه بحرکان خوزستان
تولید متراکم میگو در سیستم پرورشی بیوفلاک
جستاری بر ساختار و کارکرد تورهای گوشگیر ثابت (لنگری) با تاکید بر صیدگاه های استان خوزستان
مطالعه ی تاثیر ماه های قمری و امواج جزر و مدی بر میزان بهره برداری از ذخایر آبزیان با تاکید بر صیدگاه های استان خوزستان
شناسایی و بررسی ماکروبنتوزهای مناطق زیستگـاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان
زیستگاه های مصنوعی و کاربرد آن در بهره برداری از ذخایرآبزیان
آشنایی باانواع فیلترهای زیستی
فواید مصرف آبزیان
روش های طبخ ماهیان پرورشی
روش های تشخیص ماهی سالم و روش های نگهداری آن
نقش میگو در پیشگیری و درمان بیماری ها
پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی
حذف میزبانهای واسط در بیماریهای انگلی ماهیان
چگونه پرورش میگوی موفقی داشته باشیم ؟
ماهیدار کردن استخرها
شستشو و نگهداری ماهی بعد از صید
کنترل خسارت پرندگان در پرورش آبزیان
ضریب تبدیل غذایی و عوامل مؤثر بر آن در پرورش آبزیان
کنترل و مدیریت علف های هرز آبزی در استخرهای آبزی پروری
استفاده از غذاهای فرموله شده در پرورش آبزیان
هوادهی و اکسیژن در پرورش آبزیان
خشکسالی و مدیریت آب در آبزی پروری
تخمین شاخص های رشد، مرگ و میرماهی شوریده
کلید های شناسایی بنتوزها
نقش زنان درحماسه اقتصادی وفعالیت های آبزی پروری
تعداد نمایش:۱ ۲ ۳
۶۹ مورد، صفحه ۱ از ۳